In de artikelen in dit magazine zijn vier lessen verweven die uit de verkenning “Samen de krachten bundelen” steeds weer naar voren kwamen:

Bepaal de urgentie

Korte termijn of lange termijn?

Incidenten leiden tot actie. Men ‘moet’ dan iets. Is er minder dreiging, dan valt iedereen terug in zijn eigen patroon. De urgentie wordt pas weer gevoeld bij een nieuw incident. Allianties smeden we in vredestijd. Hoe creëren we structurele samenwerking om te voorkomen dat er iets misgaat, die op verandering kan inspelen en ondersteuning biedt als het onverhoopt toch misloopt?

Meer weten? Lees het tweegesprek tussen Huub Egberink (Enschede) en Malika el Mouridi (Arnhem) over het ervaren van urgentie in het veiligheidsdomein en sociaal domein met betrekking tot radicalisering en polarisatie.

Neem eigenaarschap

1+1=3

Wie doet wat en hoe kunnen partijen goed samenwerken ondanks de verschillende rollen en taken? Het werken aan een gezamenlijke opgave vraagt van partners dat ze elkaar beter leren kennen en ontdekken waar ze elkaar aanvullen. Het vraagt vertrouwen om samen te werken aan een complex vraagstuk.

Meer weten? Lees de reconstructie over gedeeld eigenaarschap tijdens de lockdown in de gemeente Eindhoven.

Taal & Perspectief

Overbrug taal en perspectief

Op zoek naar gezamenlijkheid

Beleidsmakers en uitvoerend professionals hebben allemaal hun eigen vaktaal. Zelfs binnen de gemeente kunnen taal en perspectief per beleidsdomein verschillen. Vraagstukken worden op die manier verschillend gedefinieerd en gepositioneerd. De verschillende visies bepalen ook waar mensen de sleutels voor de oplossingen plaatsen. Hoe komen we tot een gezamenlijke taal en context?

Meer weten? Lees het interview met organisatieadviseur Saskia Tjepkema over hoe organisaties uit verschillende domeinen beter kunnen samenwerken.

Visie & Strategie

Streef naar visie en regie

Iedereen hetzelfde doel voor ogen

Aangezien de preventie van radicalisering en polarisatie van iedereen is, is de gemeente de regisseur bij uitstek. Een versnipperde aansturing van de beleidsdomeinen bemoeilijkt integrale samenwerking. Hoe krijgen we duidelijkheid over wie we bij welke vraagstukken kunnen of moeten betrekken? En hoe maken we samenhangende plannen of afspraken met onderwijs, jeugd en het veiligheidsdomein?

Meer weten? Lees het artikel over het preventie-classificatiemodel, dat laat zien dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein gezamenlijk werken aan een maatschappelijke opgave: het voorkomen en tegengaan van radicalisering.